دبستان و مهدکودک - بم

نام پروژه: احداث دبستان و مهد کودک اولیاء بم  

سال:  1386 

کارفرما: ادار نوسازی مدارس کرمان  

مشاور همکار: مهندسین مشاور نقش جهان پارس