وزارت امورخارجه - تهران

نام پروژه: مرمت و بازسازی ساختمان شماره 9 وزارت امورخارجه

سال: 1383

کارفرما: وزارت امورخارجه

مشاور همکار: دفتر فنی وزارت امورخارجه