اتاق بازرگانی - اصفهان

نام پروژه: مرمت و طراحی ساختمان قدیم واحداث ساختمان اداری اتاق بازرگانی اصفهان  

سال:   1385

کارفرما: اتاق بازرگانی اصفهان

مشاور همکار: مهندسین مشاور حسن متقی و همکاران