دفتر مرکزی شرکت تتراپک - تهران

نام پروژه: مرمت و بازسازی دفتر مرکزی شرکت تتراپک- تهران

سال: 1385

کارفرما: شرکت تتراپک

مشاور همکار: شرکت مهندسین مشاور گام ما