ساختمان مراجعین کنسولی - تهران

نام پروژه: مرمت و بازسازی ساختمان مراجعین کنسولی وزارت امور خارجه

سال: 1383

کارفرما: وزارت امور خارجه

مشاور همکار: شرکت مهندسین مشاور نقش جهان پارس